Programa Electoral 2019

Bon govern, participació i gestió

 

Seguirem treballant per la transparència, el rigor, l’accessibilitat i la proximitat en la gestió municipal per assolir la màxima qualitat dels serveis.

Compromís amb la participació i comunicació

1. Seguirem desplegant les accions previstes en el Pla de Participació Ciutadana, dinamitzant els espais, els processos i els mecanismes de participació ciutadana definits en el Reglament de Participació (audiències públiques prèvies al Ple i pressupostos participatius).

2. Promourem espais de debat i de deliberació sobre els diferents àmbits que afecten el conjunt del municipi.

3. Elaborarem un protocol d’acollida adreçat als nous residents del municipi.

4. Crearem la figura dels Regidors delegats de barri i urbanitzacions i impulsarem els Consells de barris i urbanitzacions.

5. Dissenyarem un reglament de nomenclàtor de carrers, d’equipaments i espais públics, amb el suport d'una comissió específica vetllant per la feminització d’aquests.

6. Seguirem potenciant la comunicació com a eina de transparència i coneixença de l’activitat municipal des d’una perspectiva objectiva i professional.

Compromís amb les finances

7. Continuarem amb la contenció de la pressió fiscal.

8. Impulsarem mesures per disminuir-la a col·lectius d’especial vulnerabilitat social (famílies monoparentals, famílies nombroses de categoria especial i altres col·lectius en risc d’exclusió social).

9. Mantindrem els nivells de tresoreria que permetin una gestió sense tensions i garanteixin els terminis de pagament a proveïdors.

10. Continuarem reduint el deute municipal fins a un nivell sostenible i adequat a la inversió necessària al municipi.

Compromís de gestió

11. Crearem la Regidoria d'Igualtat i drets civils per tal de treballar polítiques no discriminatòries per raó de sexe, origen, orientació sexual, diversitat funcional, religió i ideologia.

12. Crearem la Regidoria de Cicles de vida, que englobarà la Infància, Joventut i Gent Gran, per donar continuïtat a polítiques d’atenció a les persones i afavorir la cohesió entre les diferents franges d’edat.

 

Convivència, persones i vida

 

Promourem de forma activa la participació de la ciutadania en els diferents àmbits de Cooperació, Cultura, Educació, Esports, Infància i Joventut, a través dels canals establerts, revisant i proposant-ne d’altres com Medi ambient, Gent gran, etc. En totes les accions tindrem present la perspectiva de gènere.

Compromís amb el civisme i la seguretat ciutadana

13. Fomentarem la col·laboració ciutadana com a eina de prevenció.

14. Continuarem desplegant mesures de seguretat ciutadana amb la instal·lació de més càmeres de seguretat i reforçant les mesures dissuasives.

15. Apostarem per un nou model de policia local de proximitat.

16. Promourem mesures de millora en el civisme per tenir cura de l'entorn natural, la via pública i la convivència.

     Compromís amb la cultura i el turisme

17. Redactarem un Pla Municipal de Cultura, que tingui en compte:

  • Noves disciplines artístiques (circ, teatre al carrer, happenings, mapping).
  • Visibilitzant les propostes de dones artistes.
  • Presència de la cultura popular.
  • L’aportació de les activitats de les entitats del poble.
  • Nous talents del municipi.
  • La Unió com a espai de creació artística i cultural.

18. Garantirem la preservació del patrimoni històric: manteniment del celler romà de Vallmora, restauració del Sagrat Cor i de la bassa de can Llaurador, millores al carrer de Sebastià Dalmau i altres punts del casc antic.

19. Enllestirem l’organització i la posada en servei de l’Arxiu Municipal de Can Llaurador.

20. Posarem en valor els atractius turístics del municipi: el celler romà de Teià, el Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora, el Fons Batllori Jofré, la Catedral de la Costa, el nou Fons Gerard Rosés, rutes patrimonials i de l'entorn natural.

21. Crearem la figura de guia turístic local.

   Compromís amb la vida saludable

22. Treballarem per la igualtat de gènere en totes les disciplines esportives.

23. Seguirem programant activitats destinades a l'envelliment actiu.

24. Fomentarem accions que promoguin hàbits saludables i l’esport inclusiu.

25. Promourem una política municipal d’esports i donarem suport a les entitats esportives del municipi.

26. Dinamitzarem els espais esportius municipals: poliesportiu municipal El Cim, Complex Esportiu de Sant Berger i la pista de l’AE Teià.

      Compromís amb els cicles de vida

Des de la nova regidoria de Cicles de vida impulsarem polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent gran, gent jove i infantesa.

Infància

27. Elaborarem del pla local d'infància seguint les orientacions del programa Ciutat Amiga de la Infància i l'Adolescència d’UNICEF.

28. Promourem la participació infantil en les activitats del municipi.

29. Adequarem els espais municipals de lleure a totes les franges d’edat.

30. Treballarem amb els espais familiars i les escoles bressol del municipi.

Joventut

31. Dissenyarem polítiques de joventut a través de la participació directa dels joves.

32. Desenvoluparem el Pla Local de Joventut incidint especialment en les polítiques emancipatòries.

33. Treballarem per un model d'oci alternatiu.

34. Promourem el primer habitatge a la població juvenil del poble amb la rehabilitació dels pisos de mestres.

Gent gran

35. Seguirem desenvolupant l'atenció domiciliària i la teleassistència.

36. Continuarem impulsant el Dia internacional de la Gent Gran com a acte de referència de l’envelliment actiu, ampliant-ne les activitats i la durada.

37. Promourem la dinamització sociocultural des del Casal de la Gent Gran com un espai de trobada i participació.

38. Dotarem serveis d'atenció al local dels baixos de la Cooperativa.

   Compromís amb l'educació

39. Seguirem avançant cap a un projecte educatiu integrador del municipi a través d’un Pla educatiu d’entorn.

40.  accions educatives lliures de sexisme.

41. Impulsarem l’oferta formativa mitjançant la creació d'un grau mitjà de cicles formatius en l'àmbit de la perfumeria.

42. Continuarem donant suport a l’Aula d’estudi a l’Espai Can Llaurador.

43. Mantindrem el suport a les entitats del lleure del Cau i de l’Esplai en el desenvolupament de la seva activitat.

   Compromís amb l'activitat econòmica

44. Aprofitarem l’impuls del Maridatge dels Sentits per establir Teià com un centre de negocis i producció del món de la perfumeria i la cosmètica.

45. Mantindrem una interlocució permanent amb els negocis locals amb l’objectiu de desenvolupar accions conjuntes de promoció i millora.

46. Treballarem per aconseguir la declaració de Teià com a Municipi turístic per tal de modificar el règim horari del Mercat municipal i altres comerços locals.

47. Donarem suport a les persones emprenedores i crearem espais de Coworking per fomentar el treball cooperatiu.

48. Potenciarem l’activitat econòmica agrícola i ecològica i la recuperació del conreu de la vinya.

49. Impulsarem i dinamitzarem el polígon industrial de Buvisa, amb conveni amb Premià de Dalt i altres mesures.

50. Convocarem noves concessions administratives per dinamitzar el bar del Poliesportiu Municipal i el bar del Complex Esportiu de Sant Berger.

51. Adequarem l'espai per a la instal·lació de les guinguetes dels parcs de Can Godó i Vallbellida.

   Compromís per la igualtat

52. Redactarem un pla d’igualtat municipal.

53. Treballarem activament per la conscienciació dels valors democràtics i no-discriminatoris.

54. Elaborarem protocols per evitar qualsevol tipus de violència (xenòfoba, homòfoba, masclista i col·lectius vulnerables).

Territori i Equipaments

 

Entenem que el nostre entorn natural és privilegiat i cal conservar-lo i valorar-lo. Alhora, cal garantir una mobilitat urbana i interurbana més sostenible, amb una major planificació, que també s’ha de tenir en compte en la gestió dels equipaments municipals, molt més a l’abast de les entitats i les persones.

Compromís per l'habitatge

55. Planificarem la construcció i promoció de prop d'un centenar d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, d’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), amb criteris de priorització social.

      Compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat

56. Desplegarem i garantirem polítiques mediambientals per l’eficiència energètica i la sostenibilitat, d’acord amb el Pacte d’Acció per l’Energia i la Sostenibilitat (PAES) i d’adaptació al canvi climàtic (PAESC).

57. Continuarem treballant en l’obertura i manteniment de franges de protecció d’incendis forestals a les urbanitzacions (Delícies, Gran Vista, Assumpció-Paradís-Santa Fe, la Molassa, Pi de l’Indià i Sant Berger).

58. Posarem en marxa els camins escolars dins un pla de mobilitat sostenible i a través del Consell d'Infants.

59. Impulsarem els carrils bici al municipi.

60. Treballarem noves formes de mobilitat compartida i sostenible.

61. Redactarem el Pla director de gestió del verd urbà (manteniment i creació de zones verdes, catàleg d’arbrat monumental i protegit, etc.), en harmonia amb el projecte de Viles Florides.

62. Participarem activament en la gestió del Consorci del Parc de la Serralada Litoral i vetllarem per l’ampliació i la preservació de l’Espai d’Interès Natural de la Conreria, Sant Mateu i Céllecs.

63. Seguirem donant suport a les tasques de prevenció de l’ADF de Teià i als Plans de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.

64. Potenciarem i millorarem la gestió de la recollida selectiva de residus urbans i comercials, d’acord amb la nova normativa catalana i europea.

65. Ampliarem les bonificacions per a la instal·lació d’energies renovables als habitatges (ICIO, IBI).

66. Fomentarem mesures d’eficiència energètica als equipaments municipals.

   Compromís amb l'espai públic

67. Pavimentarem el tram sud de les Delícies i el camí de la Serra des de la Molassa a la cruïlla amb el carrer Puigoriol, amb un tractament efectiu per al trànsit rodat i integrat a l’entorn.

68. Continuarem executant la millora de carrers del municipi (pavimentació i voreres).

69. Continuarem donant suport als plans de millora urbana dels sectors de les Delícies, Gran Vista, Assumpció-Paradís-Santa Fe, per tal que aquests sectors puguin tenir els serveis necessaris

70. Rehabilitarem la masia de Cal Senyorcinto.

71. Projectarem un pla d'espais i equipaments municipals per optimitzar-ne l’ús (Can Llaurador, Magatzem Municipal, Cal Senyorcinto, Escorxador, Sant Berger, etc.).

72. Seguirem apostant per la millora i condicionament del complex esportiu de Sant Berger i la piscina municipal.

73. Executarem les millores de la pista de l’AE Teià previstes al conveni subscrit amb l’entitat.

74. Planificarem l’adequació del parc de can Llaurador (zona infantil i de lleure, skate park, accessibilitat, etc.)

75. Negociarem amb la Generalitat de Catalunya l’autorització urbanística per a la construcció d’una carretera d’accés directe entre la carretera de Teià i el polígon Buvisa.

   Compromís amb la mobilitat

76. Consolidarem bosses d’aparcament municipal gratuït al casc urbà: a Can Bruguera, a tocar del parc de Can Godó, al torrent del Dr. Barrera, al parc de can Llaurador, i altres possibles.

77. Continuarem treballant per millorar el transport públic de les línies actuals C8 i C15, N81 i N80 (intentant que arribi al municipi) i el servei de taxi a demanda.

78. Estudiarem la implantació de noves línies de transport (urbà interurbanitzacions, connexió amb Can Ruti, etc.).

79. Negociarem amb la Generalitat la millora de la connexió de la carretera de Teià amb la N-II.

80. No renunciem al soterrament del tram urbà del passeig de la Riera. En continuarem reclamant el finançament públic i ens comprometem a aprovar-ne el projecte executiu encarregat a l’Agència Catalana de l’Aigua.

País

 

 

1. Garantirem des de l’ajuntament tots els acords encaminats a la consecució de la República Catalana i donar suport als acords adoptats pel Govern de la Generalitat i per la majoria sobiranista del Parlament de Catalunya.

2. Continuarem formant part activament de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

3. Ens comprometem a la formació d’un govern municipal de majoria independentista i a garantir la unitat d’acció de forces polítiques i entitats cíviques sobiranistes.