Programa Electoral 2015

BLOC 1: Bon govern, participació i persones

Compromesosamb el bon govern municipal

 • Impulsarem latransparència en el govern municipalprenent com a referència els indicadors del Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local de Catalunya (infoparticip@ de la UAB) i amb la inclusió d’un apartat específic al web municipal.
 • Utilitzarem el diàleg amb la ciutadaniai amb les forces polítiques com a principal eina per a la construcció de les polítiques municipals. Volem ser un govern que parlai que escolta, des del rigor i el respecte.
 • Farem una gestió municipal més eficient, millorant la gestió de les persones i dels recursos econòmics, i optimitzant l’estructura administrativa. Alhora, millorarem els mecanismes de comunicació amb els vilatans. Volem fer-ho més fàcil

Compromesosamb la participació directa de la ciutadania

 • Cat_ERC_Maig2015-25Apostarem per un govern obert que treballi des de la proximitat, per detectar necessitats i buscar oportunitats de millora, establint dinàmiques assembleàries amb capacitat concreta de decisió.
 • Facilitarem l’accés dels vilatans als responsables políticsa través de trobades periòdiques amb l’alcalde, amb el govern; trobades de barri, sectors i urbanitzacions, i audiències públiques.
 • Promourem la participació ciutadanamitjançant la implantació de mecanismes efectius de partipació, a través de consultes per a projectes rellevants, referèndums vinculants, consells de participació i espais de recollida de propostes per a petites actuacions (mobiliari urbà, senyalització i retolació viària, pavimentació i enjardiment…)
 • Donarem suport a totes les entitatsi institucions del poble que prestin serveis amb finalitat pública.

Compromesosamb l'atenció a les persones

 • Promourem ladinamització del Casal per a la Gent Grani habilitarem el seu espai exterior a Ca la Cecília.
 • Posarem en funcionament el local de la Cooperativa per a serveis assistencials. 
 • Posarem en servei el programa de Taxi a demanda per a gent gran i persones amb mobilitat reduïda. 
 • Donarem suport, a través dels Serveis Socials, a la tasca deCàritas Teià.
 • Mantindrem els ajuts socialsen l’àmbit escolar i assistencial (teleassistència, atenció a domicili, beques…)
 • Millorarem l’atenció a la infànciacoordinant les activitats des de diferents àrees i en promourem de noves.
 • Garantirem una bona coordinació entre la policia local i els mossos d’esquadra per millorar la seguretat ciutadana.

 

BLOC 2: Educació i cultura, joventut i esport

Compromesosamb l'educació i la cultura

 • Donarem tot el suport als centres educatius públicsi potenciarem una continuïtat  educativa entre Els Galamons, El Cim i l’institut Turó d’en Baldiri.
 • Impulsarem la funció que desenvolupa el Consell Escolar Municipalcom a organisme de consulta, proposta i participació de tots els sectors relacionats amb l’educació al nostre poble.
 • Desenvoluparem el pla educatiu d’entornper donar una resposta integrada i  comunitària a les necessitats educatives.
 • Fomentarem l’educació en valors cívicsa través de l’oferta de serveis (activitats docents, de lleure, etc.).
 • Promourem espais educatius i de reflexió a l’entorn dels conflictes i les diferències de gènere.
 • Donarem suport des de la regidoria d’Educació a la tasca delCau i l’Esplai.XVR_3113
 • Promourem iniciatives per a fomentar la relació entre la gent gran i els joves.
 • Activarem l’arxiu històric municipal de can Llaurador(fons municipal, fons Barrera, fons Magem i altres fons).
 • Continuarem dinamitzant el Fons Batllori Jofréi promourem un programa d’activitats anual.
 • Dinamitzarem i preservarem el jaciment arqueològic de la Cella Vinaria, el celler romà de Vallmora, com a referent local i comarcal.
 • Donarem suport a l’Espai museístic de la Parròquia de Sant Martí

Compromesosamb la joventut

 • Potenciarem la Comissió Jovecom un espai de decisió i participació real del jovent del municipi. Volem que es debatin, proposin i realitzin accions de govern en tots els àmbits que es considerin oportuns i en col·laboració amb altres regidories.
 • Estudiarem la viabilitat de reubicar el Casal de Jovesen un nou espai on es pugui ampliar l’oferta d’activitats culturals i d’oci, donant servei a totes les franges d’edat de joves. Volem vincular el trasllat a un procés de participació en què els joves decideixin quin és el casal que volen (ubicació, serveis, gestió...).
 • Donarem nous usos a la biblioteca, ampliant l’horari de reforç acadèmic per als joves i mantenint-la oberta vespres i caps de setmana en èpoques d’exàmens, i habilitant també una sala d’estudi en altres equipaments municipals.
 • Proposarem la creació d’una borsa de professorat de reforçque estigui coordinada amb El Cim i l’institut Turó d’en Baldiri.
 • Treballarem per l’obertura de la pista esportiva de l’Institut de Teiàels dies festius a través d’un acord d’ús amb la direcció del centre.
 • Estudiarem i incentivarem la signatura de contractes de “masoveria urbana” en aquells immobles en desús o abandonats com a llar temporal per a joves.

Compromesos amb l'esport

 • Impulsarem el paper del Consell Municipal d’Esportscom a òrgan d’interlocució amb les diverses entitats esportives.
 • Habilitarem noveszones públiques per a la pràctica esportiva de lleure(pistes de skate o monopatí, rocòdrom, etc.).
 • Establirem rutes a peu i amb bicicleta, tant pel casc urbà com pel Parc de la Serralada Litoral.
 • Treballarem per donar solució a la rehabilitació de la pista esportiva de l’AE Teiài  signar un conveni d’ús per la pràctica esportiva i altres usos municipals.
 • Establirem acords d’ús de les piscines municipals del Masnou i Alella.
 • Encarregarem una diagnosi i estudi de viabilitat d’usos del complex esportiu de Sant Berger.

BLOC 3: Espai públic, equipaments i finances

Compromesosamb l'espai públic i la mobilitat

 • Ens comprometem a resoldre el problema de la netejadel nostre poble. També afrontarem accions per frenar la proliferació de graffittis.
 • Ordenarem i enjardinarem el parc públic i la zona verda de Can Llaurador(amb zona de lleure esportiu, zona d’aparcament, parc lúdic per a gossos, etc.)
 • Mantindrem i millorarem leszones verdes i enjardinadesdel municipi.
 • Impulsarem la ubicació d’una caseta-bar al parc de Vallbellida, amb gestió amb concessió administrativa.
 • Continuarem amb la defensa ferma del transport públic d’autobusosi proposarem millores del servei, amb accions com l’ampliació de parades d’autobús amb marquesina, la revisió i ampliació de freqüències de pas, la millor cobertura de zones urbanes, el nou servei de taxi a demanada per a necessitats específiques, etc.
 • Impulsarem una dotació d’aparcaments al centre del pobleaixí com altres solucions possibles (activar l’aparcament soterrat de la plaça de la Cooperativa, millorar l’aparcament públic del torrent del Dr. Barrera, etc.).
 • Millorarem l’estat de les voreres del passeig de la Riera i de totes les urbanitzacionsdel poble a través d’un Pla d’actuació municipal a quatre anys.
 • Ubicarem mobiliari urbàa la plaça de la Cooperativa i a altres zones, i atendrem les demandes de senyalització viària. Millorarem la visibilitat i el pintat dels passos de vianants de la Riera.
 • Negociarem amb la Generalitat de Catalunya la construcció de la rotonda de connexió de la nova carretera de Teià amb l’antiga N-II.
 • Donarem suport a la Plataforma Preservem el Maresme per la gratuïtat de l’autopistadel Maresme C-32 i apostarem per un nou model de mobilitat comarcal.

Cat_ERC_Maig2015-20

Compromesosamb els equipaments municipals i les infraestructures

 • Elaborarem un Pla d’actuació per al manteniment dels equipaments
  municipals.
 • Impulsarem l’aprovació del projecte de soterrament del tram urbà de la Rierai el canvi de clavegueres obsoletes, amb un pla d’execució viable basat en un procés de participació ciutadana i d’informació pública (comptant amb el finançament compromès del Ministeri de Medi Ambient).
 • Habilitarem i gestionarem els espais polivalents de la masia de can Llaurador.
 • Signarem un conveni d’utilització dels espais de l’institutTuró d’en Baldiriper a usos del poble (pista esportiva exterior, sala d’actes, aules per a cursos, etc.).
 • Donarem suport al servei de voluntariat de DANA Teiài millorarem les condicions d’acollida de gossos i gats abandonats a l’antic edifici de l’Escorxador.
 • Vetllarem pel soterrament del cablejat de serveis(telefonia, electricitat, etc.) en les noves actuacions urbanístiques i de millora urbana.

Compromesosamb les finances municipals

 • Vetllarem per mantenir un rigorós equilibri en les finances municipalsi posarem a l’abast dels vilatans l’evolució de la seva situació.
 • Farem compatible el manteniment de l’oferta de serveis municipals i d’atenció a les persones amb una disminució de la pressió fiscal(IBI, reduccions o exempcions per necessitats socieconòmiques, etc.).
 • Implementarem les accions recollides en el Pla d’eficiència energèticade l’enllumenat i els edificis públics com a mesura d’estalvi.
 • Apostarem per mancomunar serveisamb el Masnou i Alella (i altres municipis) quan aquesta sigui la solució per millorar l’eficiència i reduir-ne la despesa.

 

BLOC 4: Activitat econòmica, territori i país

Compromesosamb l'activitat econòmica.Cat_ERC_Maig2015-14

 • Impulsarem la interlocució permanent entre l’ajuntament i elsnegocis localsamb l’objectiu de desenvolupar accions conjuntes de promoció.
 • Donarem suport a les iniciatives econòmiques viables que ajudin a la creació de riquesa i ocupació al municipi d’acord amb criteris socials.
 • Impulsarem iniciatives mancomunades encaminades a donar suport als joves emprenedorsi a la formació empresarial, a travé  del Centre d’Empreses Casa del Marquès, al Masnou, l’organització de les Jornades d’Emprenedoria “Enlaira’t”
  i altres iniciatives.
 • Fomentarem l’activitat econòmica vinculada a la producció ecològica, afavorint l’activitat agrícola i la recuperació del conreu de la vinya, i impulsant la implantació d’horts urbans.
 • Millorarem els accessos i la senyalització al polígon industrial Buvisades de la nova carretera de Teià, també en col·laboració amb els municipis de Premià de Mar i Premià de Dalt.
 • Promourem diferents modalitats de turismeque permetin posar en valor els recursos disponibles del municipi i del seu entorn a través d’una marca Teià,posant en valor el patrimoni arquitectònic, arqueològic i paisatgístic local, els espais museístics (el celler romà de Vallmora i el Centre d’Acollida Turística, el Fons Batllori, l’Espai Sant Martí, etc.) i els productes locals.

Compromesosamb el territori i la sostenibilitat

 • Posarem en valor el nostre entorn natural i el patrimoni històrici arquitectònic.
 • Participarem activament en la gestió delParc de la Serralada Litorala través del seu Consorci supramunicipal.
 • Donarem suport a les tasques de prevenció d’incendis de l’ADF de Teià.
 • Proposarem una solució d’arranjament i manteniment de camí de la Serra.
 • Vetllarem per l’aprovació definitiva del nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM)
 • Continuarem donant suport als plans de millora urbana dels sectors de les Delícies, Gran Vista, Assumpció-Paradís-Santa Fe.
 • Elaborarem un Pla de manteniment de la plataneda monumental de la Rierai altres arbres públics catalogats.
 • Promourem una política mediambiental activa, amb campanyes de sensibilització en matèria de recollida selectiva, per reduir-ne els costos de gestió, i d’ús de la deixalleria mancomunada i mòbil.

Compromesosamb el país

IMG_1155

 • Hem subscrit el document de compromís proposat per l’ANC“Els ajuntaments per la independència” per impulsar des dels ajuntaments les accions que corresponguin per continuar donant legitimitat i suport al procés de constitució d’un Estat independent.
 • Impulsarem un paper actiu de l’Ajuntament de Teià en l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
 • Donarem suport a les campanyes que contribueixin a dotar les eleccions del 27 de setembre d’un clar sentit plebiscitari.
 • Donarem suport al govern del país en la gestió del procés constituent de l’Estat catalàen el cas que les eleccions del 27 de setembre configurin una majoria independentista al Parlament.
 • Apostarem per ungovern municipal de majoria independentista.